Herroepingsprocedure

Herroepingsprocedure

1 – HERROEPING
Na ontvangst heeft u 14 dagen om aan te geven dat u van de koop afziet. U kunt hiervoor gebruik maken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. Na aan ons gemeld te hebben dat u gebruikmaakt van dit zogeheten herroepingsrecht, heeft u 14 dagen de tijd om de dierenvoeding terug te sturen. De herroeping wordt door ons per e-mail bevestigd, evenals de ontvangst van de retour gezonden dierenvoeding. Voor het beoordelen van de (voedings)producten is het niet nodig om deze te openen. Als deze toch zijn geopend dan kunnen wij het niet meer verkopen en is de waardevermindering 100%.

2 – TERUGBETALING
Uw betalingsverplichting komt bij een rechtsgeldige herroeping te vervallen. Als u al betaald heeft, betalen wij u het volledige aankoopbedrag zo snel mogelijk terug. Dit gebeurt in ieder geval binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat u heeft aangegeven alsnog af te willen zien van uw aankoop. De initiële verzendkosten worden vergoed door ons. De verzendkosten van het retourneren van de dierenvoeding komen echter voor rekening van de consument, dus voor uw rekening.

3 – HERROEPINGSFORMULIER
U kunt het volgende standaard-formulier gebruiken om per e-mail of per post tot herroeping over te gaan:
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer][ geografisch adres ondernemer][ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar][ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

d. [Naam consumenten(en)]

e. [Adres consument(en)]

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.